ร้านค้าออนไลน์ สร้างร้านค้าขายดีที่ Weloveshopping

ช้อปปิ้งมอลล์ออนไลน์ อันดับ 1 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
itruemart
  • หมวดหมู่สินค้า
  • ช้อปสินค้ากว่า 8,000,000 ชิ้น
สินค้าออนไลน์แนะนำ
สินค้าออนไลน์แนะนำ
สินค้าออนไลน์แนะนำ
สินค้าออนไลน์ที่คุณดูล่าสุด
 


สำนักพิมพ์สูตรไพศาล กฎหมายไทย

Goto Shop Logo
  • เปิดร้าน17/02/2009
  • ปรับปรุงร้าน21/04/2014
  • ผู้ชมทั้งหมด481,011
  • สินค้าทั้งหมด1,599
  • เบอร์โทรศัพท์0-2413-4349, 0-2454xxxxx
  • Emailtan9147xxxxxxxxxxxx

พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน ปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2550-2553

ราคา : 120 บาท
มีสินค้าอยู่ใน stock 980 ชิ้น
พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนปรับปรุงใหม่ พ.ศ.25502553 สารบัญ กฎกระทรวง ฉบับที่ 1 ถึงปัจจุบัน ประกาศ ระเบียบ คำสั่ง ข้องบังคับ สถิติทะเบียนอาวุธ อุเทศ พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490 ห...
วิธีชำระเงิน
  • ทางร้านรับชำระเงินหลายรูปแบบ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้าร้าน
Product Description


พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน
ปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2550-2553 สารบัญ
- กฎกระทรวง ฉบับที่ 1 ถึงปัจจุบัน
- ประกาศ ระเบียบ คำสั่ง ข้องบังคับ
- สถิติทะเบียนอาวุธ อุเทศ พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490 หมวด 1 อาวุธปืน และเครื่องกระสุนปืน
ส่วนที่ 1 อาวุธ และเครื่องกระสุนปืนส่วนบุคคล
ส่วนที่ 2 อาวุธปืน และเครื่องกระสุนสำหรับการค้า
หมวด 2 วัตถุระเบิด
หมวด 3 ดอกไม้ไฟ
หมวด 4 สิ่งเทียมอาวุธปืน
หมวด 5 เบ็ดเตล็ด
หมวด 6 บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล
อัตราค่าธรรมเนียม (ใหม่) กฎกระทรวง
ฉบับที่ 1 การทำ ซื้อ มี ใช้ สั่ง หรือนำเข้าอาวุธปืน เครื่องกระสุน ทั้งส่วนบุคคล และการค้า รวมถึงวัตถุระเบิด อัตราค่าธรรมเนียม
ฉบับที่ 3 กำหนดส่วนของอาวุธปืน และอาวุธต้องห้าม
ฉบับที่ 6 หลักเกณฑ์การนำอาวุธปืนฯ เข้าศุลกากร
ฉบับที่ 11 ชนิด และขนาดอาวุธปืนฯ ที่อนุญาตได้
ฉบับที่ 14 อาวุธฯ สำหรับใช้ในราชการ และรัฐวิสาหกิจ ระเบียบข้อบังคับปัจจุบัน 30 ฉบับ
- เรื่องกำหนดเงื่อนไขในใบอนุญาตมี และใช้ และการเก็บรักษาวัตถุระเบิด
- กำหนดจำนวนอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน สำหรับการค้า
- กำหนดชนิด และประเภทอาวุธปืนสั้นที่ใช้ในการกีฬา
- ขั้นตอน และระยะเวลาพิจารณาการขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490 )ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535
- ควบคุมอาวุธปืนเถื่อน และจดทะเบียนปืนแก๊ป
- จำกัดการออกใบอนุญาตให้บุคคลสั่ง หรือนำเข้าซึ่งอาวุธปืนบางชนิด
- ดำเนินการเกี่ยวกับการขออนุญาต ซื้อ มี ใช้ สั่ง และนำเข้า ซึ่งอาวุธปืน เครื่องกระสุน
- แต่งตั้งเจ้าพนักออกหนังสืออนุญาตให้ย้ายระเบิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490
- แต่งตั้งนายทะเบียน เจ้าพนักงาน และเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องอาวุธ วัตถุระเบิด และเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน พ.ศ.2490
- ปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจค้นบุคคลพกอาวุธปืนไปในที่สาธารณะ
- ป้องกัน และปราบปรามการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติ อาวุธปืนฯ พ.ศ.2490 และการควบคุมอาวุธปืน ที่นายทะเบียนได้ออกใบอนุญาตไปแล้ว
- พกพา และใช้อาวุธปืนของพนักงานฝ่ายปกครอง พ.ศ.2519
- มอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมตำรวจ และผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
- ยกเว้นความผิดทางอาญาให้แก่ผู้นำอาวุธปืน เครื่องกระสุน หรือวัตถุระเบิดที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือที่ห้ามออกใบอนุญาต มามอบให้แก่ทางราชการ
- ระเบียบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490
- ระเบียบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธ พ.ศ.2490
- ห้ามสิ่งออกอาวุธปืน และวัตถุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับอาวุธทุกประเภทไปสารธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก
- หลักเกณฑ์การควบคุม และการกำกับ ดูแลการผลิต การค้า การครอบครองการขนส่งดอกไม้เพลิง และวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตดอกไม้เพลิง พ.ศ.2547
- หลักเกณฑ์ และแนวทางการปฏิบัติในการพิจารณาอนุญาตให้บุคคลมรอาวุธปืนติดตัว
- อนุญาตให้นายทะเบียนท้องที่กำหนดเงื่อนไขลงในใบอนุญาตว่าด้วยการเก็บรักษาวัตถุระเบิด
- ออกใบอนุญาตมี และใช้อาวุธปืนที่มีอานุภาพร้ายแรง และใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว เป็นการชั่วคราว
- ออกใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว (แบบ ป.12) เป็นแบบชั่วคราว ที่ 15/2547
- ออกใบอนุญาตร้านค้าอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน ร้ายประกอบ ซ่อมแซมเปลี่ยนลักษณะอาวุธ และกำหนดอาวุธปืน และกำหนดจำนวนอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนสำหรับการค้า
- สถิติการออกใบอนุญาตให้มี และใช้อาวุธปืน (ป.4) พ.ศ.2547 จำนวนหน้า 180 หน้า

Product Comment
You might also like this!